No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• hoe persoonlike voornaamwoorde verander en in 'n sin gebruik word

At the end of this tutorial you must be able to:
• know how pronouns change and how to use them in a sentence