Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om:

  • teenwoordige deelwoorde te kan gebruik

At the end of this tutorial you must be able to:

  • use a present participle correctly