No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om klankmiddels soos ritme, rym, alliterasie en klanknabootsing in gedigte te identifiseer.