No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om sinne in die teenwoordige tyd te herken en te skryf.