No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• albei reëls vir nie alleen... nie,maar ook... te kan toepas

At the end of this tutorial you must be able to:
• apply both  the rules for 'nie alleen.. nie, maar ook...'