No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die voegwoorde in die groep te herken en bestaande voegwoorde te vervang met ‘n voegwoord in groep III aan die begin van twee sinne

At the end of this tutorial you must be able to:
• recognise the words in the group and replace the conjunction in the sentence with a conjunction from  group 3 at the beginning of the two sentences