No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• sinne sonder voorwerpe ,met behoort en bevele in die lydende vorm te kan skryf en terug na die bedrywende vorm

At the end of this tutorial you must be able to:
• write sentences without an object, with ought to and commands into the passive voice and back into the active voice