No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• te kan identifiseer of daar ‘n voorsetsel is wat deel van die betreklike voornaamwoord vorm en dit daarmee verbind

At the end of this tutorial you must be able to:
• identify if there is a preposition that will be part of the relative pronoun and to be able to join it