No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• ‘n stelsin in die enige tyd oor te skryf van die direkte rede na die indirekte rede

At the end of this tutorial you must be able to:
• write statements in any tense into direct speech and back