//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die sinne in al die hooftye terug te skryf van die Lydende vorm na die Bedrywende vorm.

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: