No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• ‘n vraagsin met ‘n vraagwoord oor te skryf van die direkte rede na die indirekte rede en terug na direkte rede

At the end of this tutorial you must be able to:
• write questions into indirect speech and back to direct speech