No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• ‘n bevelsin en 'n versoek te skryf van die direkte rede na die indirekte rede en terug

At the end of this tutorial you must be able to:
• write a command and a request from direct speech into indirect speech and back