No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• sinne in die teenwoordige , verlede en toekomende tyd in die lydende vorm te kan skryf en terug na die bedrywende vorm

At the end of this tutorial you must be able to:
• write sentences in the passive voice in the present, past and future tenses and back into the active voice