No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• ‘n sin en 'n vraag met emosie te skryf van die direkte rede na die indirekte rede en terug

At the end of this tutorial you must be able to:
• write a sentence and a question with emotion from  direct speech into indirect speech and back