No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die name van die drie trappe te ken en die verskillende reëls van die trappe te kan toepas.

At the end of this tutorial you must be able to:
• know the names of the different degrees of comparison and apply the different rules