No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die doel, teikengroep en konteks van 'n teks te ken.